• Arquitectes Tècnics

  talentprojectes ::: arquitectes tècnics està format per arquitectes tècnics amb gran experiència en el sector de la construcció. Especialitzats en la rehabilitació funcional i energètica dels edificis així com en la reforma i condicionament de locals comercials i habitatges.

  Treballem en tota la Comunitat Valenciana, sobretot a València i els seus voltants.

  Arquitectos Técnicos

  talentprojectes ::: arquitectes tècnics está formado por arquitectos técnicos con gran experiencia en el sector de la construcción. Especializados en la rehabilitación funcional y energética de los edificios así como en la reforma y acondicionamiento de locales comerciales y viviendas.

  Trabajamos en toda la comunidad valenciana, sobretodo en Valencia y sus alrededores.

  Arquitecte Tècnic a València

  Defensem amb el nostre treball la tasca dels arquitectes tècnics, oferint infinitat d'intervencions amb la màxima qualitat en els nostres serveis.

  Arquitecto Técnico en Valencia

  Defendemos con nuestro trabajo la labor de los arquitectos técnicos, ofreciendo infinidad de intervenciones con la máxima calidad en nuestros servicios.

 • Serveis Professionals

  Comunicació Ambiental, Llicència Ambiental, Obertura de Locals, Projectes de Reforma, Rehabilitació d'Edificis, Informes ICE, Informe Conservació de l'Edifici, Inspecció Tècnica de l'Edifici, Rehabilitacions de Façanes, Rehabilitació de Cobertes, Rehabilitació Integral de l'Edifici, Projectes de Bastida, Informes Tècnics, Taxacions, Cèdules d'Habitabilitat, Certificats d'Estabilitat, Project Management, Auditories Energètiques, Certificació Energètica, Diagnòstic Tarifari, Estudis Econòmics, Direccions d'Obra, Direcció d'Execució d'Obra, Estudis de Seguretat i Salut, Coordinació de Seguretat i Salut, Plans de Seguretat i Salut, Control de Qualitat

 • Servicios Profesionales

  Comunicación Ambiental, Licencia Ambiental, Apertura de Locales, Proyectos de Reforma, Rehabilitación de Edificios, Informes ICE, Informe Conservación del Edificio, Inspección Técnica del Edificio, Rehabilitaciones de Fachadas, Rehabilitación de Cubiertas, Rehabilitación Integral del Edificio , Proyectos de Andamiaje, Informes Técnicos, Tasaciones, Cédulas de Habitabilidad, Certificados de Estabilidad, Project Management, Auditorías Energéticas, Certificación Energética, Diagnóstico Tarifario, Estudios Económicos, Direcciones de Obra, Dirección de Ejecución de Obra, Estudios de Seguridad y Salud, Coordinación de Seguridad y Salud, Planes de Seguridad y Salud, Control de Calidad

 • Informació de Contacte

  talentprojectes ::: arquitectes tècnics

  Informació de Contacte

  Estudi a Alaquàs

  L'estudi principal de talentprojectes es troba situat en Alaquàs, a la Plaça Llibertat, 8 - 4B, junt a l'Institut d'Educació Secundaria IES Clara de Campoamor.

  • Plaça Llibertat, 8-4B
   46970 - Alaquàs
   València

  Estudi a València

  L'estudi a València de talentprojectes ::: arquitectes tècnics es troba situat al carrer de Sant Vicent, nº57.

  • Carrer Sant Vicent, 57 Pta 10
   46002 - València

  Estudi a Carpesa

  L'estudi a Carpesa de talentprojectes ::: arquitectes tècnics es troba situat al carrer del Maestro Cristóbal León, 8.

Menu

CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D'EDIFICIS EXISTENTS

Leer en Castellano

Què és el Certificat d'Eficiència Energètica? - Certificat d'Eficiència Energètica a la Comunitat Valenciana - Certificat d'Eficiència Energètica a València, Castelló i Alacant


Realitzem el Certificat d'Eficiència Energètica a València, Alaquàs, Aldaia, Xirivella, Torrent, Quart, Paterna, Montcada, Cullera, Gandia, El Puig, Alboraia, Tavernes Blanques, Carpesa, Castelló, Alacant, ... En qualsevol població ...


Si busques un tècnic per realitzar un Certificat d'Eficiència Energètica a València, Castelló, Alacant o els seus voltants, posa't en contacte amb nosaltres. En talentprojectes ::: arquitectes tècnics un dels arquitectes tècnics et resoldrà qualsevol dubte que tingues sobre el Certificat d'Eficiència Energètica i et proposarà uns honoraris per a realitzar-lo.

1.- Què és el Certificat d'Eficiència Energètica?


El passat 13 d'abril de 2013 es va publicar el Real Decret 235/2013, de 5 de abril, pel qual es va aprovar el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis.

A partir de l'1 de Juny del 2013, si vols VENDRE o LLOGAR un habitatge o edifici, et caldrà un certificat d'eficiència energètica. Es obligatori des d'eixa data disposar del Certificat d'Eficiència Energètica, no disposar d'ell i posar la vivenda en venda o lloguer pot comportar sancions per part de l'administració.

El RD disposa en el seu article únic, "Aprovació del Procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis:


Certificació Energètica d'Edificis Existents

"Quan es construeixen, venguen o lloguen edificis o unitats d'aquests, el certificat d'eficiència energètica o una còpia d'aquest s'haurà de mostrar al comprador o nou llogater potencial i es donarà al comprador o nou arrendatari, en els termes que s'estableixen en el Procediment Bàsic. "

Aquest certificat és un document que analitza la demanda i el consum d'energia de l'immoble. Per a això s'estudien les característiques energètiques de l'edifici: envolupant tèrmica, instal · lacions tèrmiques i d'il · luminació, condicions normals de funcionament i ocupació, condicions de confort tèrmic, lumínic, qualitat d'aire interior i altres dades utilitzades per obtenir la qualificació d'eficiència energètica de l'edifici.

El resultat d'aquesta anàlisi és una qualificació energètica, que es plasma en una etiqueta d'eficiència energètica i que valora els immobles de l'A (major eficiència) a la G (menor eficiència).

Inclourà, a més a més, una sèrie de recomanacions per a la millora en eficiència energètica, que seran tècnicament viables i poden incloure una estimació dels terminis de recuperació de la inversió o de la rendibilitat durant el seu cicle de vida útil i la relació cost-eficàcia d'aquestes recomanacions.

2.- Quin és l'objectiu del Certificat d'Eficiència Energètica en els Habitatges?


Es tracta de promoure edificis d'alta eficiència energètica i les inversions en estalvi d'energia. D'aquesta manera, els compradors i usuaris tindran informació objectiva sobre les característiques energètiques de l'edifici, permetent valorar i comparar les seves prestacions.

3.- Què és l'Etiqueta d'Eficiència Energètica?


L'etiqueta és un distintiu comú a tot el territori nacional que valora l'immoble de la lletra A (major eficiència) a la G (menor eficiència).

En el seu article 12 "Etiqueta d'eficiència energètica", en el punt 2 disposa:

"L'etiqueta s'inclourà en tota oferta, promoció i publicitat dirigida a la venda o arrendament de l'edifici o unitat de l'edifici. Haurà de figurar sempre en l'etiqueta, de forma clara i inequívoca, si es refereix al certificat d'eficiència energètica del projecte o al de l'edifici acabat. "

L'etiqueta, document de valoració que proporciona el certificat, ha d'aparèixer en qualsevol anunci o procés publicitari de venda o lloguer amb la resta de la informació de l'immoble. A més es lliurarà l'original al comprador en cas de contracte de compravenda i es mostrarà o lliurarà una còpia a l'inquilí en cas de contracte d'arrendament.


Etiqueta Oficial Certificación Energética de Edificios Existentes

4- És obligatori obtenir una qualificació mínima per vendre o llogar l'habitatge?


No és obligatori que l'habitatge tingui una qualificació enerqética o una altra, però el possible comprador o inquilí ha de conèixer i valorar aquest nivell de consum. Una bona qualificació suposarà un valor afegit a l'immoble.

5- Quina validesa té el Certificat d'Eficiència Energètica?


Aquest certificat té una validesa de 10 anys, després dels quals si l'immoble fos de nou objecte de venda o lloguer s'hauria de tornar a certificar.

6- A qui s'ha d'informar o entregar el Certificat d'Eficiència Energètica?


S'ha d'entregar el certificat a l'adquirent de l'immoble i exhibir o posar a disposició una còpia al llogater.

En el seu article 14 "Informació sobre el certificat d'eficiència energètica", disposa:

"1. Quan un edifici es venga o llogue, abans de la seva construcció, el venedor o arrendador facilitarà la seva qualificació energètica de projecte expedint el certificat de l'edifici acabat un cop construït l'edifici."

«"2. Quan l'edifici existent siga objecte de contracte de compravenda de la totalitat o part de l'edifici, segons correspongui, el certificat d'eficiència energètica obtingut serà posat a disposició de l'adquirent. Quan l'objecte del contracte siga l'arrendament de la totalitat o part l'edifici, segons correspongui, bastarà amb la simple exhibició i posada a disposició de l'arrendatari d'una còpia del referit certificat. "

talentrojectes ::: arquitectes tècnics està format per un equip multidisciplinar de tècnics habilitats per a la realització del Certificat d'Eficiència Energètica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, que realitzaran l'encàrrec de manera seriosa, eficaç i en un reduït termini de temps.

Per a això, demane'ns pressupost sense compromís, al qual contestarem abans de 24 hores, a través del formulari, mitjançant correu electrònic a l'adreça info@talentprojectes.net o trucant al número de telèfon 610 223 374.